Chuyển tới nội dung

Chiến lược của Aptus Capital

Aptus Capital sẽ tập trung vào các công ty ít thâm dụng vốn, tài sản trí tuệ là chính. Những công ty có tham vọng trở thành Superstar, những doanh nghiệp có sự kết hợp giữa ứng dụng hiệu quả công nghệ dựa trên quy mô và hiệu ứng mạng lưới bao trùm có thể tạo ra số nhân tăng trưởng thị trường.

Chúng tôi muốn đầu tư vào các công ty có tầm nhìn dài hạn trong nhiều năm tới, để tạo ra giá trị bền vững theo thời gian cho các nhà đầu tư của chúng tôi. Chúng tôi cũng hỗ trợ các công ty tiến bộ bằng cách cung cấp các thông lệ quản trị doanh nghiệp để đảm bảo rằng các cổ đông nhận được các giá trị lợi ích tốt nhất.

Chúng tôi tin rằng thực hành quản trị doanh nghiệp tốt, với  Hội đồng quản trị đảm nhiệp công việc có trách nhiệm,  chu đáo, giám sát hiệu quả chiến lược và rủi ro của công ty, trả lương phù hợp cho hiệu suất và các điều khoản mạnh mẽ để trao quyền cho các cổ đông nhỏ lẻ có tiếng nói, là nền tảng mà công ty có thể mang lại giá trị tăng trưởng công ty và lợi ích của cổ đông theo thời gian.

Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ các giám đốc điều hành và giám đốc công ty trong danh mục đầu tư của Aptus Capital để chia sẻ định hướng dài hạn giữa hai bên và giúp họ kết nối, phát triển hệ thống sinh thái của họ nhằm đạt được một cách tiếp cận phát triển có chủ đích, mang tính xây dựng và định hướng kết quả rõ nét.